Podmínky užití

Všeobecné Marketingové Podmínky BudemeRodiče.cz
(dále také jen „podmínky“)

  1. PRÁVA A POVINNOSTI

Práva a povinnosti stanovené v těchto podmínkách se vztahují na společnost Dominik Martin, se sídlem Brno, Bieblova 36, PSČ 61300 IČ: 764 43 108 (dálejen „DM”) a na všechny její partnery, a to zejména na registrované i neregistrované uživatele internetových stránek provozovaných DM, účastníky akcí a soutěží pořádaných DM a všechny další osoby využívající jejích služeb a produktů libovolným způsobem (dále jen „klient“).

Tyto podmínky upravují také užívání internetových služeb na doménách DM a jejich součástích klienty. Jedná se zejména o služby na těchto doménách a jejich subdoménách:
budemerodice.cz a všech dalších doménách a subdoménách provozovaných DM (dále jen Internetové stránky). Některé služby poskytované na Internetových stránkách jsou poskytovány pouze uživatelům internetových stránek (dále jen jednotlivě „Uživatel“ nebo společně „Uživatelé“), kteří se registrovali prostřednictvím registrace na Internetových stránkách.

Tyto podmínky mají obecný charakter a aplikují se v případě, že není stanoveno jinak ve speciálních podmínkách jednotlivých produktů DM (aplikací, soutěží atd.)

Práva, která klient akceptací těchto podmínek udělí DM, je DM oprávněna bez dalšího poskytnout jiným společnostem.

  1. PODMÍNKY REGISTRACE, POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ K REGISTRACI A SOUHLASY

2.1 Registrovaným uživatelem, tj. uživatelem oprávněným využívat jednotlivé služby DM poskytované na Internetových stránkách a určené výhradně pro registrované uživatele, se stane takový uživatel Internetových stránek, který vyplní a odešle příslušný registrační formulář a potvrdí svou registraci z emailové adresy zadané při registraci, pokud nebude pro určitou službu poskytovanou DM použit jiný postup pro registraci (např. bude-li v rámci registračního formuláře vyplňována pouze emailová adresa a heslo bude přidělováno automaticky prostřednictvím mailu zaslaného Uživateli, přičemž v takovém případě je registrace završena až prvním přihlášením Uživatele na příslušné Internetové stránky, na internetových stránkách provozovaných DM je možnost také provést registraci pomocí služby na facebook.com).

2.2 Kliknutím na tlačítko „Registrovat“ v příslušném registračním formuláři Uživatel odešle příslušný registrační formulář DM a zároveň udělí svůj souhlas se zněním těchto podmínek. Odesláním registračního formuláře a následným potvrzením Uživatel fakticky potvrdí veškeré své souhlasy obsažené v těchto podmínkách. Registrační formulář není možné odeslat, pokud nebudou vyplněna veškerá pole označená v tomto formuláři jako povinné údaje a zároveň, pokud Uživatel neoznačí svůj souhlas se zněním těchto podmínek a případně nesplní další podmínky registrace stanovené DM.

2.3 Sdělování jakýchkoli dalších údajů do registračního formuláře nebo při nastavování služeb poskytovaných DM i nad rámec údajů povinných, je zcela dobrovolné a takové údaje mohou být i zveřejňovány. Takové údaje mohou sloužit např. jako prostředek k prezentaci registrovaného Uživatele v rámci služeb DM nebo k upřesnění rozsahu a obsahu poskytovaných služeb.

2.4 Provedením registrace dle předchozích ustanovení těchto Podmínek registrace se aktivuje příslušný uživatelský účet registrovaného Uživatele a vytvoří se mu uživatelský profil (dále jen „profil“), k němuž má přístup z Internetových stránek. Zadáním zaregistrovaného uživatelského jména a zaregistrovaného hesla se může registrovaný Uživatel přihlásit.

2.5 Registrace není nikterak zpoplatněna, vedení uživatelského účtu resp. správa profilu rovněž nepodléhá jakékoli poplatkové povinnosti registrovaného Uživatele.

2.6 Uživatel Internetových stránek odesláním registračního formuláře a následným potvrzením registrace výslovně potvrzuje a souhlasí s tím, že:
(a) se stane registrovaným Uživatelem;
(b) přístupové heslo ke svému uživatelskému účtu nesdělí třetí osobě a v souvislosti s tím se zavazuje učinit veškerá opatření, aby zabránil přístupu jakékoli třetí osoby k tomuto heslu, resp. přístupu na jeho uživatelský účet a údajům bez svého souhlasu;
(c) poskytne takové osobní údaje, které jsou aktuálními, pravdivými a úplnými informacemi o jeho osobě dle příslušných požadavků DM, a že se nedopustí porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje či jméno jiné osoby, včetně použití cizího uživatelského jména, hesla či jiných informací;
(d) DM neodpovídá za jakékoli škody způsobené Uživatelům Internetových stránek v důsledku událostí, které nemohla objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob;
(e) DM je oprávněna, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zasílat registrovaným Uživatelům buď svým jménem, nebo i prostřednicím svého smluvního partnera, jakékoli e-mailové a SMS zprávy, včetně zpráv obsahujících informace o poskytovaných službách DM či o produktech a službách třetích osob s tím, že tento souhlas může registrovaný Uživatel kdykoliv zrušit a/nebo znovu udělit ve svém profilu;
(f) DM je oprávněná sdělovat jakékoli informace o registrovaných Uživatelích a jejich činnosti související s užíváním Internetových stránek, včetně informací o návštěvách Internetových stránek a přístupových specifikacích registrovaných Uživatelů, zejména však společnostem ze stejného koncernu, jehož je DM součástí.

2.7 Registrovaný Uživatel je oprávněn kdykoliv požádat o zrušení svého uživatelského účtu nebo změnu či vymazání veškerých osobních údajů, a to prostřednictvím žádosti zaslané na emailovou adresu info@budemerodice.cz. Poskytnuté údaje může registrovaný Uživatel také sám měnit a doplňovat. Registrovaný Uživatel může svou registraci zrušit rovněž ve svém profilu vedeném ve vztahu k určité službě, pokud je tato funkcionalita v rámci dané služby umožněna.

  1. ODPOVĚDNOST REGISTROVANÉHO UŽIVATELE

3.1 DM výslovně upozorňuje na skutečnost, že některá jednání v rozporu s výše uvedenými podmínkami registrace mohou zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat i znaky trestné činnosti.

3.2 DM dále rovněž upozorňuje, že nelze vyloučit, že v případě příslušných právních kroků ze strany osoby dotčené protiprávním jednáním registrovaného Uživatele v souvislosti s používáním Internetových stránek, bude DM povinna poskytnout příslušným orgánům údaje nebo informace získané o registrovaném Uživateli v souvislosti s používáním Internetových stránek nebo poskytováním služeb ze strany DM.

3.3 Registrovaný Uživatel plně odpovídá za utajení svého uživatelského jména, hesla či jakýchkoli jiných registračních údajů, které nejsou určeny ke zveřejnění za podmínek stanovených těmito Podmínkami, a nese veškerou odpovědnost a případné náklady, které vzniknou v souvislosti s porušením těchto Podmínek.

3.4 Registrovaný uživatel není oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu se DM v souvislosti s registrací a užíváním služeb DM na třetí osobu, a to ani bezúplatně. Uživatel souhlasí s tím, že veškerá práva a povinnosti DM dle těchto podmínek, jakákoli práva a povinnosti DM vyplývající z poskytování služeb a provozu Internetových stránek vůči registrovanému uživateli mohou být bez nutnosti jakéhokoli dalšího souhlasu registrovaného uživatele postoupeny na třetí osoby.

  1. FACEBOOK.COM PŘIHLÁŠENÍ

4.1 Facebook přihlášení umožňuje přihlásit se na síť Facebook.com. Facebook.com přihlášení probíhá pomocí své email adresy, který jste zadali při registraci a vámi zvoleného hesla. Upravovat Facebook profil a údaje k příhlášení můžete kdykoli po přihlášení.

4.2 Přihlásit se lze, pokud uživatel v minulosti provedli registraci svého účtu na Facebook.com. Pomocí aplikace implementované na internetových stránkách DM je povážováno úspěšné přihlášení přes Facebook.com účet považováno za úspěšně dokončenou registraci.

  1. NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

5.1 Podmínky zpracování

5.1.1 Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. a je ze strany DM prováděno zabezpečeným způsobem automaticky i manuálně.

5.1.2 DM bude údaje získané dle těchto podmínek zpracovávat a využívat k marketingovým účelům, za účelem vytvoření databáze uživatelů internetových stránek provozovaných DM, za účelem vyhodnocování cílových skupin čtenářů jednotlivých časopisů a uživatelů jí provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování návštěvnosti jednotlivých internetových stránek, za účelem poskytovávání služeb na Internetových stránkách či jiných služeb v rámci podnikatelské činnosti DM a třetích osob, za účelem čerpání výhod a slev poskytovaných klientům; za účelem interního použití, za účelem vyhodnocování soutěží, zasílání předplacených časopisů a za účelem možného zasílání výher, obchodních sdělení či propagačních materiálů DM anebo jejích obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám.

5.1.3 DM si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do databáze osobních údajů bez nutnosti předchozího oznámení dotčeným klientům. DM si rovněž vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů, které se jejich poskytnutím stanou osobními údaji dle těchto Podmínek, a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo omezit dosavadní služby, dosavadní registraci resp. příslušný profil zrušit a/nebo neumožnit přístup k Internetovým stránkám/službám, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji.

5.1.4 DM prohlašuje, že osobní údaje takto klientem poskytnuté budou zpracovávány pro její potřeby, nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě s výjimkou partnerů DM k tomu oprávněných a budou poskytnuty do zahraničí jen při zachování zákonných podmínek.

5.1.5 Klient má právo k přístupu ke svým osobním údajům a má právo je doplňovat a měnit. V této souvislosti se může na DM obrátit telefonicky či elektronickou poštou na adresu info@budemerodice.cz.

5.1.6 V případě porušení povinností DM dle zákona č. 101/2000 Sb., má klient právo dle § 21 předmětného zákona zejména požadovat na DM vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.

5.1.7 DM je oprávněná zmocnit nebo pověřit zpracováním osobních údajů jakékoli třetí osoby, včetně osob zahraničních.

5.1.8 DM je oprávněná identifikovat Uživatele, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení, nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů, přičemž se má za to, že veškeré výše uvedené souhlasy jsou udělovány na celé období, kdy jsou osobní údaje uchovávány DM, a jsou konečné v tom smyslu, že není pro jakékoli jednotlivé nakládání s osobními údaji potřeba další konkrétní souhlas registrovaného Uživatele, pokud Zákon nestanoví jinak.

5.2 Souhlas

5.2.1 Klient musí vždy udělit svobodný a vědomý souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Udělením se rozumí vyplnění souhlasu či jeho zaškrtnutí či jiné vyjádření (zejména v elektronickém formuláři na internetových stránkách, zasláním SMS s předepsaným textem či jakkoli jinak v souvislosti s akcemi a soutěžemi pořádanými DM).

5.2.2 Tím klient uděluje DM souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních údajů včetně elektronických a kontaktních údajů (e-mail, telefon, fax atd.).

5.2.3 Souhlas uděluje klient na dobu neurčitou, přičemž je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu DM.

5.2.4 Marketingové účely mimo jiné znamenají, že tím, že klient DM sdělí kontakty elektronické pošty a telefonní číslo, vyslovuje svůj souhlas s tím, že budou využívána k zasílání obchodních sdělení anebo propagačních materiálů DM či jejích obchodních partnerů.

5.2.5 Změní-li klient názor a napříště si již nebude přát, aby mu byla prostřednictvím elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály DM či jejích obchodních partnerů, tuto skutečnost oznámí osobně či na telefonní lince nebo tuto skutečnost písemně (případně elektronicky) DM sdělí.

5.2.6 Klient souhlasí a potvrzuje, že poskytne DM aktuální, pravdivé a úplné informace o své osobě dle příslušných požadavků DM, a že se nedopustí porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje, či jméno jiné osoby, včetně použití cizího uživatelského jména, hesla či jiných informací, nebo že neposkytne cizí fotografii, podobiznu, vyobrazení či hlas. Klient rovněž souhlasí s tím, že v případě, že zjistí, že někdo neoprávněně užil jakékoli údaje týkající se osoby tohoto klienta, včetně uživatelského jména a hesla, zavazuje se uvědomit DM o takové skutečnosti neprodleně.

5.2.7 Klient je srozuměn a souhlasí s tím, že poskytování některých služeb může být kromě těchto Podmínek upraveno i dalšími speciálními nebo obecnými podmínkami pro takové služby. Klient se zavazuje takovéto další podmínky dodržovat.

5.2.8 DM se zavazuje zabezpečit osobní údaje proti zneužití, v případě předání údajů třetím osobám v souladu se Zákonem a těmito podmínkami však DM nenese odpovědnost za jejich případné zneužití, s výjimkou odpovědnosti stanovené Zákonem.

Více informací o ochraně údajů v souvislosti s GDPR najdete zde. Informace o použitých cookies najdete zde.

  1. ÚČAST V SOUTĚŽI

6.1 Klient se může přihlásit na akci či do soutěže pořádané DM způsobem, který DM určí, zejména vyplněním a odesláním elektronického formuláře k účasti na soutěži nebo akci.

6.2 V soutěžích pořádaných DM není zaručen nárok na výhru.

6.3 DM si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo soutěž bez náhrady zrušit.

6.4 DM si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže.

6.5 Výměna věcných výher za peněžitou úhradu není možná, ceny ve formě zájezdů je nutné využít ve stanoveném termínu.

6.6 Výherci, kteří vyhrají dílčí výhru v dlouhodobé soutěži, nemají nárok na další výhru v totožné soutěži, pokud tak DM i dodatečně stanoví.

6.7 DM je oprávněna podmínit účast v soutěži či na jiné akci sdělením osobních a jiných údajů, které jsou nezbytné pro posouzení splnění předpokladů účasti v soutěži či jiné akci, pro řádné vyhodnocení soutěže či jiné akce a pro sdělení výsledků soutěže či poskytnutí případných výher.

6.8 Sdělením svých osobních údajů v souvislosti s účastí v soutěži nebo na jiné akci, uděluje klient DM souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních a jiných údajů včetně elektronických a kontaktních údajů (e-mail, telefon, fax atd.). Podmínky užití, rozsah uděleného souhlasu a pravidla zpracování osobních údajů klientů jsou blíže popsány v části 5. těchto podmínek.

  1. SOUHLAS S UŽITÍM DÍLA KLIENTA, UMÍSŤOVÁNÍ OBSAHU KLIENTEM NA INTERNETOVÉ STRÁNKY

7.1 Poskytnutí licence

7.1.1 Pokud klient DM poskytne v souvislosti s účastí v soutěži či na jiné akci v libovolné podobě jakékoli materiály, které jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (zejména fotografie, texty, obrázky apod.) (dále jen „díla“), popř. pokud takové dílo umístí na Internetové stránky, uděluje tímto poskytnutím DM licenční oprávnění a svolení k užití takových autorských děl jejich publikováním v časopisech DM a jejich zpřístupněním na Internetových stránkách provozovaných DM a dále jejich jakékoliv publikaci v rámci reklamních, marketingových či propagačních akcí či kampaní (zejména spojených s časopisy DM), k zařazení díla do audiovizuálního díla, k užití díla v souvislosti s produkty a službami DM, a to i v hmotné podobě, k jeho libovolnému zpracování, včetně práva nahradit hudební složku díla, včetně textu, jinou hudební složkou s textem dle volby DM, včetně práva k poskytnutí všech těchto výše uvedených oprávnění zcela nebo zčásti třetí osobě.

7.1.2 Veškerá oprávnění dle článku 5. těchto podmínek uděluje klient DM bez nároku na jakoukoli odměnu či dodatečnou odměnu (není-li v podmínkách konkrétní soutěže či akce stanoveno jinak), pro území celého světa, na dobu platnosti majetkových autorských práv. Poskytnutím díla klient prohlašuje a zaručuje se, že získal veškerá potřebná práva třetích osob zúčastněných na tvorbě díla tak, aby v souvislosti s jeho užitím nebyly uplatněny vůči DM žádné oprávněné nároky takových osob. V případě, že by takové nároky byly uplatněny, klient se zavazuje je vypořádat a nahradit DM veškerou škodu v souvislosti s takovým uplatněním vzniklou.

7.1.3 V případě, že dílo bude obsahovat originální nahrávku obsahující hudební dílo s textem, či bez textu, klient prohlašuje a zaručuje se, že tento klient či jiný autor je ve výkonu svých majetkových práv k hudebnímu dílu a k textu zastupován Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, popřípadě jiným kolektivním správcem a tudíž licenci k jejich užití lze získat přímo na základě smlouvy s takovou osobou, popřípadě že tento klient užil snímku vydaného k obchodním účelům, k jehož užití lze licenci získat prostřednictvím Intergram. V případě, že takový klient nebo jiný autor není zastupován žádným kolektivním správcem, zahrnuje poskytnutá licence i licenci k užití hudebního díla s textem či bez textu, popřípadě hudební nahrávky.

7.1.4 DM nemusí licenci využívat a díla nemusí použít.

7.1.5 Pro případy, že DM bude vyzývat k dodání díla v souvislosti se službami DM, včetně her, sázek, soutěží apod., k jehož vytvoření bude třeba užít díla, k němuž je DM nositelem autorských majetkových práv, poskytuje DM klientovi nevýhradní licenci k jejich užití k vytvoření díla, avšak pod podmínkou, že veškerá práva k takto vzniklému dílu poskytne klient v souladu s ustanoveními těchto Podmínek bez dalšího DM. V případě, že práva k takovému příspěvku klient neposkytne, licence k užití díla, k němuž je DM nositelem autorských majetkových práv, zaniká.

7.1.6 Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že hmotné nosiče, na kterých budou příspěvky zachyceny (výtisky, datové nosiče apod.) nemusí DM vracet.

7.1.7 Tím, že klient zašle DM svá díla, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout DM veškerá práva zmíněná výše v tomto článku Podmínek a že nikdo nemá k těmto dílům jakákoli práva, která by v tom klientovi bránila. Pokud se předchozí prohlášení klienta ukáže být nepravdivým, je DM oprávněna požadovat po klientovi náhradu veškeré škody a veškerých nákladů způsobených tím, že DM prohlášení klienta za pravdivé považovala a použila příspěvky tak, jak je uvedeno výše.

7.2 Uložení příspěvku na Internetové stránky

7.2.1 Příspěvkem se pro potřeby těchto Podmínek rozumí zejména texty, vzkazy, myšlenky, koncepty, návrhy, příběhy, scénáře, formáty, umělecká díla, fotografie, kresby, videa, audiovizuální díla, hudební díla včetně textů, zvukové záznamy, charakteristiky, jména, podobizny, hlasy, uživatelská jména, profily, děje, jevy, vystoupení, životopisné údaje a jiné podobné materiály, které jsou Uživateli šířeny prostřednictvím Internetových stránek (dále jen „Příspěvek“).

7.2.2 DM tím, že umožní Uživateli uložení, zpracování a provozování Příspěvku, poskytuje takovému Uživateli zprostředkovatelské služby informační společnosti ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. DM není v rozsahu uvedeného ustanovení tohoto zákona odpovědná za činnost Uživatelů. DM neodpovídá za porušení práv třetích osob (zejména pak práv na ochranu osobnosti a práv autorských, práv k ochranným známkám, práv na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství nebo jakékoli důvěrné informace) uložením Příspěvku na Internetové stránky Uživatelem.

7.2.3 Uživatel se zavazuje umísťovat na Internetové stránky pouze takový obsah či jeho součást, u nichž garantuje souhlasy, jež musí být dány třetími osobami, v souvislosti se zobrazením osob, vlastních jmen, firem, ochranných zámek, firemních značek, jako jsou např. loga a/nebo užitím autorských děl. V případě, že Uživatel umožní jiným uživatelům umisťovat na Internetové stránky obsah nebo jeho součást v rámci služeb, které Uživateli DM poskytuje, garantuje Uživatel souhlasy, jež musí být dány třetími osobami ve shora uvedených souvislostech obdobně. Nedostatek takovéhoto souhlasu je porušením těchto Podmínek. Uživatel se zavazuje nahradit DM škodu, která DM vznikne v souvislosti s porušením výše uvedeného prohlášení ze strany Uživatele, tedy zejména v souvislosti se zásahem do práv třetích osob z důvodu nedostatku souhlasu s umístěním obsahu na Internetové stránky, ať již byl takový obsah na Internetové stránky umístěn Uživatelem nebo jiným uživatelem. DM nenese odpovědnost za případné porušení jakýchkoli práv třetích osob.

7.2.4 Na Internetových stránkách je zakázáno umisťovat Příspěvek, který jakýmkoli způsobem snižuje lidskou důstojnost, porušuje jakákoli práva na ochranu osobnosti, autorská práva a jakákoli jiná práva třetích osob, dále pak Příspěvek, který by mohl narušit duševní a mravní vývoj dětí a mladistvých, nebo Příspěvek zahrnující erotické, pornografické, rasistické, nacistické či jiné protiprávní prvky, nebo podněcující k násilí, rasové či jiné nesnášenlivosti, nebo jinak porušující obecně závazné právní předpisy.

7.2.5 Na Internetových stránkách je zakázáno umisťovat Příspěvek, který obsahuje jakoukoli reklamu, nabídku prodeje výrobků či služeb (s výjimkou užití služby za podmínek uvedených v článku 8.4 těchto Podmínek), nebo který vybízí k finančním příspěvkům či darům. Příspěvky nesmí obsahovat viry, nebo jakékoli prvky, které by mohly ohrozit Internetové stránky.

7.2.6 DM si vyhrazuje právo filtrovat či odstranit jakýkoli Příspěvek v případě, že zjistí, že umístěním takového Příspěvku na Internetových stránkách dochází dle názoru DM k porušování právních předpisů, zejména v případě, že takový Příspěvek dle názoru DM zasahuje do práva na ochranu osobnosti, soukromí, cti a důstojnosti třetích osob, nebo je hanlivý, zavádějící nebo zasahuje do práv anebo oprávněných zájmů DM nebo jakýchkoli jiných třetích osob. DM je rovněž oprávněn dočasně či trvale takový Příspěvek znepřístupnit a/nebo odstoupit s okamžitou účinností od poskytování Služeb příslušnému Uživateli zasláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty.

7.2.7 DM je oprávněná identifikovat Uživatele, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení, nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů.

7.2.8 DM žádným způsobem neodpovídá za ztrátu nebo znehodnocení Příspěvku či jiných dat Uživatelů.

7.2.9 Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že DM může k Příspěvkům připojovat reklamu a sponzorské vzkazy.

  1. UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB

8.1 Úvodní ustanovení

8.1.1 Uživatelé jsou povinni dodržovat smluvní ujednání uvedená v těchto Podmínkách. V případě porušení ustanovení uvedených v těchto Podmínkách je DM oprávněná uplatnit veškerá opatření obsažená v Podmínkách a/nebo umožněná příslušnými právními předpisy. Jakýmkoli užitím Internetových stránek nebo kliknutím na jakýkoli odkaz Uživatel potvrzuje, že souhlasí s těmito Podmínkami. V případě, že s nimi jakýkoli Uživatel nesouhlasí, není oprávněn Internetové stránky a služby DM užívat.

8.1.2 Některé služby jsou poskytovány pouze Uživatelům, kteří se registrovali u DM prostřednictvím registrace na Internetových stránkách (dále jen jednotlivě „registrovaný uživatel“ nebo společně „registrovaní uživatelé“).

8.1.3 Placené služby hradí Uživatelé prostřednictvím Premium SMS, platební kartou či jiným způsobem platby umožněným a podporovaným DM (dále jen „Platební kanál/y“).

8.2 Zvláštní podmínky užívání některých služeb

8.2.1 DM může nabízet Uživatelům díla vlastní produkce nebo díla, k jejichž nabízení je DM oprávněna na základě licencí udělených příslušnými oprávněnými subjekty (dále jen jednotlivě „Titul“ nebo společně „Tituly“). Není-li výslovně stanoveno jinak, rozumí se Titulem také jakýkoli jiný předmět chráněný autorským právem (např. audiovizuální, fotografické dílo, grafické dílo, zvukově obrazový záznam), jehož kopie byla umístěna na Internetové stránky společností DM za účelem jeho poskytnutí Uživatelům, a to včetně všech osobnostních prvků v něm obsažených.

8.2.2 Veškeré Tituly jsou určeny výhradně k osobnímu užití resp. spotřebě Uživatelů a pro území České republiky, není-li DM umožněno zhlédnutí určitých Titulů i z jiného území. Uživatelé nejsou oprávněni užívat jakékoli technické či jiné prostředky k obcházení příslušného teritoriálního omezení. Komerční, nebo podnikatelské užití Titulů, popř. jakékoli jiné užití Titulů ve větším rozsahu je výslovně zakázáno. Uživatel tedy není oprávněn Tituly jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito Podmínkami a příslušnými právními předpisy.

8.2.3 Zhlédnutí vybraných Titulů může být zpoplatněno, a to způsobem aktuálně podporovaným DM, přičemž vymezený okruh zpoplatněných Titulů může být určen pouze pro předplatitele.

8.2.4 Pokud je zhlédnutí některého Titulu zpoplatněno mimo rámec Předplatného služeb, Uživatel je oprávněn výlučně ke zhlédnutí Titulu ve stanoveném časovém úseku, a to po úhradě ceny příslušného Titulu způsobem umožněným DM.

8.2.5 Zpoplatněné Tituly mohou být zakódovány. K přehrání takových Titulů může být vyžadován určitý typ operačního systému či určité aplikace.

8.2.6 DM si vyhrazuje právo na změnu cen s tím, že platná je vždy ta cena, která je u uvedeného Titulu uvedena v okamžiku jejího objednání Uživatelem.

8.2.7 Předplatitelé mohou ve vymezeném období zhlédnout veškeré Tituly zařazené v některé z nabídek/balíčků Titulů určených pro předplatitele služeb za předpokladu, že řádně uhradí Předplatné služeb stanovené pro vymezené období a konkrétní nabídku/balíček Titulů.

8.2.8 Reklamace v případě nemožnosti řádného zhlédnutí Titulu uplatňuje Uživatel prostřednictvím e-mailové zprávy na adrese info@b.cz

8.2.9 K zahájení reklamačního řízení je bezpodmínečně nutné, aby Uživatel uvedl datum a čas platby za Titul a dále celý název zaplaceného Titulu. V případě úhrady zhlédnutí Titulu v rámci Předplatného musí Předplatitel k zahájení reklamačního řízení prokázat, že bylo Předplatné služeb na příslušné období řádně uhrazeno. Každý Uživatel zároveň uvede popis svého technického vybavení, a to zejména verzi operačního systému, aplikace a způsob připojení a rovněž sdělí, zdali si před zhlédnutím Titulu přehrál testovací video. Na základě těchto údajů DM zahájí reklamační řízení. Po posouzení reklamované události bude v případě uznání reklamace Uživateli zpřístupněno opakované bezvadné zhlédnutí Titulu.

8.3 Umístění obsahu

8.3.1 Provozovatel může nabízet registrovaným uživatelům možnost umístit fotografie, obrázky, texty či jiný obsah (společně dále jen „Obsah“), a to v objemu dat závislém na velikosti diskového prostoru přiděleného DM. Obsah je pak přístupný Uživatelům buď volně, nebo v rozsahu, ve kterém registrovaní uživatelé umožní ostatním Uživatelům přístup k Obsahu uloženému ve své galerii resp. na svém profilu.

8.3.2 Uživatel tímto prohlašuje a potvrzuje, že bez předchozího písemného souhlasu DM nebude Obsah umísťovat k využití pro podnikatelskou činnost. Na Obsah se vztahují rovněž veškerá ustanovení uvedená v článku 7.2 týkající se Příspěvků.

8.4 Internetový vyhledávač a obchod

8.4.1 DM může nabídnout Uživatelům možnost vyhledávat jakékoli údaje z Internetu prostřednictvím internetového vyhledávače na základě zadání klíčových slov.

8.4.2 DM může umožnit Uživatelům bezplatnou registraci firmy, přičemž Uživatelem vložená data DM může zaslat smluvnímu partnerovi. Se zasláním dat smluvnímu partnerovi Uživatel vyslovuje souhlas vyplněním a odesláním příslušného formuláře. DM i smluvní partner jsou oprávněni registraci firmy neprovést v případě důvodného podezření, že údaje o firmě vložené do formuláře neodpovídají skutečnosti.

8.4.3 DM může Uživatelům nabízet službu vyhledání zboží na základě zadání výběru kategorií a klíčových slov zboží z internetových obchodů zaregistrovaných do příslušné služby a z internetových obchodů na partnerských webech a službách.

8.4.4 Registrovaný uživatel může zaregistrovat internetový obchod (dále jen „Obchod“) splňující následující podmínky:
(a) Obchod existuje, má své aktivní internetové stránky a není doposud zaregistrován;
(b) na internetových stránkách Obchodu jsou na zřetelném místě uvedeny kontaktní údaje, sídlo a IČ provozovatele Obchodu a obchodní podmínky;
(c) Obchod nenabízí podobné zboží jako jiný již zaregistrovaný Obchod registrovaný stejným registrovaným uživatelem nebo se stejným provozovatelem takového Obchodu, pokud se shodné zboží neliší cenou;
(d) Obchod nabízí pouze zboží, které lze zakoupit přímo v daném internetovém obchodě;
(e) Obchod nenabízí služby, zájezdy, nemovitosti, ani se nejedná o inzertní či aukční server;
(f) každé zboží nabízené v Obchodě je dostupné pomocí unikátní URL adresy; a
(g) u každého zboží je uvedena informace o jeho ceně a způsobu jeho objednání.

8.4.5 Registrovaný uživatel musí při registraci Obchodu pravdivě uvést a do příslušného formuláře vyplnit veškeré povinně požadované údaje, přičemž název Obchodu
(a) nesmí být delší než 24 znaků;
(b) musí odpovídat názvu domény, na které je Obchod provozován, názvu provozovatele Obchodu nebo textu obsaženému v logu Obchodu;
(c) nesmí obsahovat reklamní sdělení; a
(d) nesmí být cíleně podobný či zaměnitelný s názvem již zaregistrovaného nebo obecně známého obchodu.

8.4.6 DM si vyhrazuje právo veškeré údaje zadané registrovaným uživatelem upravit tak, aby odpovídaly údajům v příslušném obchodním rejstříku, či požadovaným skutečnostem. DM si rovněž vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit registraci Obchodu, či zveřejnit jakékoli údaje, pokud jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy nebo zájmy DM, nebo jsou způsobilé přivodit DM či třetím osobám škodu.

8.4.7 Každý Obchod musí mít k dispozici soubor ve formátu XML umístěný na serveru Obchodu obsahující přehled nabízeného zboží a zároveň splňující následující podmínky:
(a) veškeré uvedené informace musí být pravdivé a odpovídat informacím uvedeným na internetových stránkách Obchodu;
(b) jednotlivé zboží lze vždy zakoupit samostatně za uvedenou cenu a bez dalších podmínek;
(c) cena uvedená u jednotlivých položek zboží musí být: (i) kladná, (ii) konečná bez dalších požadavků, včetně případných autorských, recyklačních či jakýchkoli jiných poplatků, (iii) shodná s cenou uvedenou na odkazované stránce příslušného zboží, (iv) odpovídající množství zboží, které lze zakoupit (tj. musí se jednat o cenu za balení, nikoli za litr nebo za kus);
(d) název zboží, popis zboží a značka zboží musí být vyplněny, nesmí obsahovat reklamní sdělení a musí odpovídat textům na odkazované internetové stránce příslušného zboží;
(e) odkazované internetové stránky zboží musí vést do stejného Obchodu (kontrola domény druhé úrovně), nesmí být automaticky přesměrovány mimo Obchod nebo směřovány na stejnou internetovou stránku;
(f) URL obrázku, je-li uvedena, musí vést přímo na obrázek (nikoli na internetovou stránku, která na obrázek pouze přesměruje). V opačném případě se obrázky nebudou zobrazovat;
(g) XML soubor nesmí obsahovat zboží, jehož dostupnost je omezena věkem (např. erotické zboží, pyrotechniku, zbraně a střelivo), poukázky, dárky (samostatně neprodejné produkty), zájezdy, nemovitosti;
(h) při stahování XML souboru nesmí server vykazovat nečinnost delší než 120 vteřin;
(i) XML soubor smí obsahovat pouze takové zboží, které je schopen Obchod dodat a zná alespoň přibližnou dobu dodání. Produkty, o kterých nemá informaci o naskladnění, se nesmí v XML souboru nacházet;
(j) pokud je u zboží uváděna dodací lhůta, musí se zakládat na pravdě a odpovídat lhůtě uvedené na příslušné stránce tohoto zboží;
(k) pokud XML soubor obsahuje bazarové nebo použité zboží, je nutné tyto produkty identifikovat;
(l) zboží obsažené v XML souboru musí být v souladu s právními předpisy (např. nesmí porušovat autorská práva, práva průmyslového vlastnictví apod.).

8.4.8 Provozovatel si vyhrazuje právo při automatickém zpracování seznamu zboží vyřadit jednotlivé položky, které nesplňují výše uvedené podmínky, jsou způsobilé přivodit DM či třetím osobám škodu, nebo svým obsahem neodpovídají zájmům DM. DM si rovněž vyhrazuje právo výše uvedené podmínky XML souboru měnit stejně jako aktualizovat jeho specifikaci.

8.4.9 Poskytování služby je v základním rozsahu (registrace a výpis zboží) bezplatné. Nadstandardní služba, kdy jsou automaticky vybrány relevantní a nejdražší odkazy, které jsou předřazeny odkazům standardním, může být zpoplatněna dle podmínek této nadstandardní služby. DM si vyhrazuje právo zpoplatnit i další nadstandardní služby, a to buď na základě zvláštní smlouvy, nebo změnou těchto Podmínek.

8.4.10 Pokud registrovaný uživatel poruší tyto Podmínky nebo dojde k porušení ustanovení uvedených v těchto Podmínkách ze strany Obchodu, DM si vyhrazuje právo vyřadit daný Obchod z vyhledávání. O této skutečnosti bude registrovaný uživatel informován e-mailem. O opětovné zařazení Obchodu do vyhledávání je registrovaný uživatel povinen požádat po odstranění nedostatků v administraci obchodu nebo odpovědí na informační e-mail. Opětovné zařazení Obchodu do vyhledávání je na zvážení DM.

8.5 Blog

8.5.1 DM může nabízet registrovaným uživatelům možnost zřídit si svůj blog a umístit na blog (resp. na blog příslušného registrovaného uživatele) Obsah, jímž mohou v případě této služby být i audiovizuální díla, a to v objemu dat závislém na velikosti diskového prostoru přiděleného Uživateli. Obsah umístěný na blogu je pak přístupný Uživatelům buď volně, nebo v rozsahu, ve kterém registrovaní uživatelé umožní ostatním Uživatelům přístup k Obsahu uloženému na svém blogu.

8.5.3 Na Obsah se vztahují rovněž veškerá ustanovení uvedená níže v článku 7.2 týkající se Příspěvků.

  1. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb poskytovaných DM nese odpovědnost klient. Klient souhlasí s tím, že služby DM nebude užívat k žádným činnostem, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, dobrými mravy, obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet, jakož i těmito podmínkami či oprávněnými zájmy DM. Pokud Klient/Uživatel umožní umisťovat obsah na Internetové stránky jiným uživatelům nebo jim umožní jinak sdílet služby poskytované ze strany DM, je odpovědný za to, že služby budou třetími osobami užívány v souladu s těmito Podmínkami a právními předpisy. Klient se zavazuje nahradit DM škodu, která DM vznikne v souvislosti s užíváním služeb DM v rozporu s právními předpisy či těmito Podmínkami, ať jím samým nebo jiným uživatelem, kterému klient užívání služeb umožnil. DM nenese odpovědnost za případné porušení jakýchkoli práv třetích osob.

9.2 DM má právo kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany klienta ukončit či omezit poskytování služeb, zejména jestliže:
(a) Klient nebo jiní uživatelé, kterým užívání služeb klient umožnil, používají služby v rozporu s těmito podmínkami;
(b) DM má důvodné podezření, že klient DM používá v rozporu s platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti nebo dobrými mravy, nebo má užívání služeb sloužit porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti;
(c) Klient používá služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit DM;
(d) Klient zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv funkci služeb a/nebo se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data služeb;
(e) Klient nepoužil svůj Uživatelský účet déle než 6 (slovy šest) měsíců.(f) DM má důvodné pochybnosti, že uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba než registrovaný uživatel;
(g) Klient naruší nebo se pokouší narušit stabilitu nebo chod Internetových stránek nebo data na nich uložená;

9.3 Uživatel bere na vědomí, že DM nezaručuje a nenese odpovědnost za:
(a) funkčnost datové sítě Uživatele ani za jeho hardwarové a softwarové vybavení, jakož i za funkčnost veřejné internetové sítě;
(b) jakékoli případné škody, které Uživateli vzniknou, pokud Uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoli změnách Internetových stránek nebo služeb pouze proto, že je pravidelně nevyužívá;
(c) obsah Internetových stránek, zejména za to, že tento obsah bude plně v souladu s platnými právními předpisy a že bude bezchybný;
(d) to, že Internetové stránky neobsahují viry, nebo jiné rušivé komponenty.

9.4 DM si vyhrazuje právo, že služby nemusí být vždy nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo technických závad mimo kontrolu DM. DM však garantuje, že vyvine maximální úsilí, aby služby byly dostupné, výjimkou případů zásahu vyšší moci nebo technických závad mimo kontrolu DM.

9.5 Uživatel prohlašuje, že je srozuměn a souhlasí s tím, že obsah Internetových stránek je určen především pro zábavné a popřípadě vzdělávací účely a neposkytuje jakékoli rady nebo stanoviska, například právní či lékařská, které by mohly být považovány za závazné a relevantní.

9.6 DM výslovně upozorňuje Uživatele na skutečnost, že užívání jakýchkoli produktů či služeb v rozporu s těmito Podmínkami může zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat i znaky trestné činnosti.

9.7 Uživatel plně odpovídá za utajení svého uživatelského jména, hesla či jakýchkoli jiných registračních údajů a nese veškerou odpovědnost a případné náklady, které vzniknou v souvislosti s porušením těchto Podmínek.

9.8 Uživatel není oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu se DM v souvislosti s užíváním Služeb na třetí osobu, a to ani bezúplatně. Uživatel souhlasí s tím, že veškerá práva a povinnosti DM dle těchto Podmínek, jakákoli práva a povinnosti DM vyplývající z poskytování služeb a provozu Internetových stránek vůči Uživateli mohou být bez nutnosti jakéhokoli dalšího souhlasu Uživatele postoupeny na třetí osoby.

9.9 Všechny informace, materiály, funkce a další obsah (zejména a mimo jiné Tituly, Obsah a Příspěvky) Internetových stránek jsou chráněny autorským zákonem. Všechny ochranné známky, obchodní jména a obchodní úpravy, včetně log jsou ve vlastnictví DM, popřípadě ve vlastnictví obchodních partnerů DM nebo Uživatelů a je zakázáno je užívat na jiných internetových stránkách, označovat jimi výrobky či služby, nebo je užívat jakýmkoli jiným způsobem v rozporu s právními předpisy a oprávněnými zájmy DM nebo dotčených třetích osob.

9.10 Internetové stránky mohou být měněny, může z nich být odstraněn obsah, či jakékoli prvky, kdykoli, jakýmkoli způsobem a bez udání důvodu. V případě, že je možné některé prvky jakékoli Internetové stránky stahovat, Uživatel je oprávněn stáhnout pouze jednu kopii takového obsahu do jednoho počítače, který slouží pro jeho osobní potřebu resp. pro vlastní nekomerční užití. Uživatel nesmí z Příspěvků odstraňovat označení týkající se autorství či vlastnictví a Příspěvky nelze nijak měnit. Jakékoli komerční užití je zakázáno.

9.11 Všechny činnosti Uživatele v rozporu s těmito Podmínkami, jež současně také mohou mít za následek (byť případné) ohrožení funkčnosti služeb, či veškeré činnosti Uživatele, jež by jakýmkoliv způsobem ohrožovaly autorská práva či jiná oprávnění, budou ze strany DM posuzovány jako porušení těchto Podmínek a DM je oprávněná Uživatele v takovéto jeho činnosti omezit. Takovéto omezení spočívá zejména v zamezení přístupu ke službám či odepření poskytnutí služeb, přičemž opatření směřující k omezení takovéto činnosti Uživatele je DM oprávněn uplatnit okamžitě.

9.12 V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů DM tímto informuje Uživatele a Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a že přístup Uživatele k veškerým údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s DM, jakožto poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání, je umožněn prostřednictvím informací uvedených v záložce Internetových stránkách.

9.13 Tyto Podmínky jsou účinné počínaje dnem 15. 3. 2012. DM si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, a to i bez předchozího upozornění Uživatelů. Poskytovatel si vyhrazuje právo změny těchto podmínek, přičemž změna je účinná dnem, kdy jsou aktualizované podmínky zveřejněny na internetové stránce www.b.cz. Souhlas s novým zněním podmínek vyjádří klient tím, že bude produkty a služby DM nadále používat.

9.14 Tyto podmínky jsou nedílnou součástí jakékoliv smlouvy mezi klientem a DM.

9.15 V případě obsahového rozdílu mezi smlouvou uzavřenou smluvními stranami a podmínkami má vždy přednost smlouva.

9.16 Tyto podmínky a veškeré vztahy na základě nich vzniklé se řídí právním řádem České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami registrace jsou příslušné české soudy.

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Magazín BudemeRodiče.cz připravuje na nadcházející uplatnění zákona GDPR, který vstoupil v platnost dne 25. května 2018. Jelikož zpracováváme osobní data našich redaktorů, chceme být v souvislosti s tímto zákonem připraveni, abychom veškerá data dále udrželi v bezpečí. Na základě toho procházíme všemi našimi toky sběru dat, abychom zajistili, že vyhovujeme požadavkům shromažďování a případného vymazání uživatelských dat v souladu s GDPR. Pokračujte na jednotlivé body, ve kterých budou provedeny změny v rámci uplatnění uvedeného zákona.

Dominik Martin
Bieblova 36
613 00 Brno – Černá pole

IČ: 764 43 108

+420 734 659 999

info@budemerodice.cz
www.budemerodice.cz
V Brně dne 1. 1. 2021.